Algemene voorwaarden
Algemene huur, verkoop en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot verhuur en verkoop van de producten zoals vermeld en getoond op de website van HollandBier.nu

1. Algemeen

1.1 Onder HollandBier of www.Hollandbier.nu wordt in deze algemene voorwaarden bedoeld de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Brewpower B.V. handelend onder de naam HollandBier., statutair gevestigd en kantoorhoudend te Amsterdam, Nederland, hierna te noemen HollandBier.
1.2 Brewpower B.V. is ingeschreven in het handelsregister te Amsterdam onder dossiernummer 59281855  Vestigingsnummer 000028588207 het BTW-nummer van Brewpower is NL853403326B01
Ibannr: NL63ABNA0446999482
BIC: ABNANL2A
Vestigingsadres: Grasweg 49, 1031HX AMSTERDAM
Telefoonnummer: 020 4353437 Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00-16.00 uur
E-mailadres: info@hollandbier.nu

2. Geldigheid van deze voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en/of opdrachten door Hollandbier met kopers/huurders aangegaan en die middels de website te koop en/of te huur worden aangeboden.  In deze voorwaarden wordt onder levering verstaan de levering van goederen en/of het verrichten van diensten.
2.2 Toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van de koper wordt door Hollandbier uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in de algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan en tast het de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst niet aan.
2.4 De Leveringen zijn van toepassingen op personen of hun vertegenwoordigers met een minimum leeftijd van 18 jaar of ouder.  Verkoop van alcohol aan personen  onder de 18 jaar is verboden. Bij twijfel behoud Hollandbier het recht om de bestelling te weigeren.
2.5 Een opdrachtgever die eenmaal op de onderhavige voorwaarden van verkoopster heeft gekocht, wordt geacht bij eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, telefonisch over of via de website www. Hollandbier.nu  opgegeven orders stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan, ongeacht of een zodanige order schriftelijk is bevestigd.
2.6 Afwijkingen van onze verkoop/verhuur- levering en betalingsvoorwaarden kunnen slechts worden aanvaard indien deze tevoren schriftelijk door de directie van HollandBier of haar gemachtigden, uitdrukkelijk zijn bevestigd en geaccepteerd.
2.7 Indien er sprake is van een zogenaamde consumentenverkoop/verhuur conformeert HollandBier zich aan de  Algemene voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkelorganisatie. Adres Nederlandse thuiswinkel organisatie: Postbus 7001, 6710 CB Ede. De algemene voorwaarden Thuiswinkel in Pdf.

Klik hier voor het retourformulier.

Algemene voorwaarden

3Aanbiedingen


3.1 Aanbiedingen gedaan door HollandBier zijn vrijblijvend zonder dat hieraan rechten kunnen worden ontleend.
3.2 Zet druk of typefouten blijven te allen tijde voorbehouden.

4. Overeenkomst, levering, wijziging en facturering

4.1 Indien koper/huurder een opdracht plaatst, komst de overeenkomst eerst tot stand, doordat HollandBier deze schriftelijk aanvaard heeft, d.m.v.  een opdrachtbevestiging. Bij een bestelling via de website komt de overeenkomst tot stand, zonder de mogelijkheid deze te annuleren, na ontvangst van het volledig ingevulde bestelformulier via de website www.hollandbier.nu
4.2 Hollandbier zal binnen 48 uur na de totstandkoming van de koopovereenkomst en uitlevering een factuur opmaken. Bij verhuur of een gecombineerde opdracht koop/huur zal HollandBier binnen 48 na ontvangst van de retourontvangst van de  verhuurgoederen en emballage een factuur opmaken. De koper gaat hierbij akkoord dat HollandBier deze factuur als pdf-bestand per e-mail aan koper verstuurd.


5Prijzen

5.1 HollandBier kan niet aansprakelijk worden gehouden voor afwijkingen in prijzen, afbeelding en teksten van de producten zoals deze op de website worden getoond en vermeld.
5.2 De verhuurprijzen gelden per 3 dagen inclusief de dag van bezorgen en de dag van ophalen. Of van vrijdag tot en met maandag inclusief het bezorgen en ophalen. Voor elke vervolg dag komt er 15% van de basisverhuur prijs bij.
5.3 De prijzen van de producten zoals vermeld op de website zijn exclusief BTW en emballage en inclusief verpakkingsbelasting, tenzij anders vermeld.


6. Leveringen , levertijden en ophaaltijden.


6.1 HollandBier levert haar producten aan verenigingen en ondernemingen die
Staan ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Alsmede aan particulieren de zogenaamde consumenten. De klant of de vertegenwoordiger van de klant verklaart 18 jaar of ouder te zijn. Er worden in geen geval bestellingen geleverd aan klanten jonger de 18 jaar. Sterke drank, met een alcohol percentage van 15%vol of meer, wordt niet geleverd aan particulieren.
6.2 Indien de koper voor 13.00 uur in de middag een bestelling plaatst en betaald wordt de betreffende bestelling na ontvangst van de betaling de volgende werkdag verzonden. Indien de bestelling na 13.00 uur in de middag wordt besteld en betaald wordt de bestelling de tweede werkdag verzonden. De bezorgtijden zin op werkdagen van 08.00 -13.00 uur of van 13.00-18.00 uur.
Wordt op vrijdag besteld en betaalt dan wordt de bestelling de maandag daarop volgend door HollandBier verzonden.
Indien het een zogenaamde gecombineerde koop/huur levering is wordt de levering en ophaal datum gedaan op de dag zoals vermeld op de opdrachtbevestiging door HollandBier.
6.3  Bij verhuurproducten dienen op de overeengekomen retourdatum, de goederen vanaf 08.00 klaar te staan voor verzending op dezelfde wijze waarop ze geleverd zijn.
6.4 HollandBier is niet aansprakelijk en niet tot nakoming van de koop en/of huurovereenkomst jegens de koper/huurder gehouden, indien de goederen niet of niet tijdig aan de koper/huurder door overmacht ter beschikking kunnen worden gesteld. Alle genoemde levertijden zijn indicatieve levertijden en gelden niet als fatale termijn.
6.5 Alle te bezorgen goederen worden op de begane grond afgeleverd en daar weer opgehaald. De laad/los plaats dient makkelijk bereikbaar te zijn voor onze wagens of die van onze transporteurs.

6.6 De te leveren goederen worden door onze wagens of een externe transporteur afgeleverd en opgehaald op het door de koper/huurder opgegeven los/laad adres. De levering van de goederen geschiedt Ex Warehouse, uit de magazijnen van HollandBier. Het eigendom en het risico van de bestelde goederen gaat derhalve over op de koper/huurder op het moment dat de bestelde goederen het magazijn van HollandBier verlaten.
 6.7 HollandBier behoudt het recht voor, de aflevering van de goederen te wijzigen of        .
helemaal niet af te leveren indien hem de afleverlocatie onveilig of risicovol lijkt, met betrekking tot eventuele te ontstane schade.

7.  Bestellingen, klachten ,garantie en overmacht

7.1 De koper dient op de datum van levering de geleverde goederen te controleren. Klachten van de koper/huurder dient op straffe van verval van het recht tot reclameren binnen 24 uur aan HollandBier worden meegedeeld. Vanaf het moment van gebruik verliest de koper/huurder het recht tot reclameren.
7.2 Eventuele gebreken of foutief geleverde goederen, worden binnen 3 werkdagen kosteloos omgeruild of retour genomen.
7.3 Eventuele waarborgsommen, emballage en volle onaangebroken fusten, worden na telling en controle in de magazijnen van HollandBier, teruggestort binnen 48 uur na ontvangst van deze goederen, onder aftrek van eventuele bijgekomen kosten.
7.4 HollandBier neemt alleen lege fusten retour die eigendom zijn van HollandBier.
7.5  Koper/huurder vrijwaart HollandBier tegen eventuele schadeclaims van derden. Tevens kan HollandBier niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die is veroorzaakt door de door HollandBier ingeschakelde externe transporteurs, tenzij deze schade aan opzet of grove schuld van de externe transporteur is toe te rekenen.
7.6 HollandBier is in ieder geval niet aansprakelijk voor risico’s en schade voorkomend uit ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet-tijdige of gebrekkige nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers of transporteurs, werkstakingen en storingen in de productie, storingen in het Internet, de elektriciteit, of storingen in het e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.
7.7 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van
HollandBier ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.


8 Huur en verhuur.

8.1 een huurovereenkomst gaat in als de koper het ingevulde website/bestelformulier volledig heeft ingevuld en betaald en HollandBier deze schriftelijk heeft bevestigd.
8.2 Indien op de retourdatum de huurder de goederen niet klaar heeft staan voor verzending dan wordt vanaf die datum huur in rekening gebracht totdat de goederen retour zijn. Tevens worden alle extra kosten voor transport arbeid e.d. doorberekend, onverminderd het recht van Hollandbier volledige schadevergoeding te vorderen.
HollandBier is gerechtigd alle bijkomende kosten te verrekenen met de ontvangen borg en/of statiegelden.
8.3 Alleen tellingen van retour goederen verricht in de magazijnen van HollandBier zijn bindend.
8.4 De koper/huurder is tijdens de huurperiode voor verlies, beschadiging, breuk en elke kwaliteitsvermindering aan de goederen, door welke oorzaak dan ook, aansprakelijk.  De koper/huurder is verplicht het gehuurde te verzekeren en verzekerd te houden tegen schade of beschadiging wegens, diefstal, verlies vernieling, vandalisme, storm, brand etc. In deze gevallen blijft de huurprijs verschuldigd. Daarnaast wordt de vervangingswaarde van de verloren gegane en beschadigde goederen in rekening gebracht bij de koper/huurder.
8.5 De huurder is verplicht het gehuurde in overeenstemming met zijn bestemming te gebruiken en het als een goede huisvader te verzorgen.
8.6 HollandBier is niet aansprakelijk voor schade verband houdende met de gehuurde goederen, die aan derden, aan hun persoon en/of bezittingen wordt toegebracht.
8.7 HollandBier draagt het contractuele en wettelijke risico van zogenaamde  producten- en dienstenaansprakelijkheid vanaf het moment dat de goederen ter beschikking worden gesteld tot het tijdstip dat de goederen weer in het bezit zijn van HollandBier. Gedurende de in de vorige vermelde periode vrijwaart de koper/huurder derhalve HollandBier tegen alle aanspraken, die derden in verband met de gehuurde en/of gekochte goederen jegens HollandBier mochten doen gelden.

Ontbinding

9.1 HollandBier behoudt zich het recht voor om de overeenkomst met de
koper/huurder binnen 24 uur na de totstandkoming zonder verplichting tot      betaling van enige schadevergoeding te ontbinden.
9.2 Als HollandBier toerekenbaar tekortschiet in nakoming van enige op hem
rustende verplichting en de koper/huurder dit HollandBier middels een schriftelijke ingebrekestelling, waarin opgenomen een redelijke periode tot nakoming van deze verplichting heeft medegedeeld, kan de koper/huurder de koop/huurovereenkomst ontbinden.
9.3 In het geval van een ontbinding is het voor koper/huurder niet mogelijk, de inhoud van reeds aangebroken fusten, vergoed te krijgen.
9.4 In het geval van een zogenaamde consumentenkoop, overeenkomstig artikel 7:5 van het Burgerlijk Wetboek kan de consument binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden de overeenkomst ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is , het goed fysiek in zijn bezit krijgt. Indien de koper/huurder na afloop van deze termijn de geleverde goederen niet aan HollandBier heeft geretourneerd, is de koop een feit. Zie ook artikel 2.7
9.5 Artikel 7:5 van het Burgerlijk Wetboek geldt nadrukkelijk niet voor de emballage waarop statiegeld rust en de verhuurgoederen die de consument heeft gehuurd. Deze blijven ten alle tijden onder het volle eigendomsrecht van HollandBier vallen.

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Alle door HollandBier geleverde verhuurgoederen en emballage belast met   
Statiegeld blijven het volle eigendom van HollandBier en mogen nimmer worden doorverkocht of in en of omgeruild worden. Het is de koper/huurder niet toegestaan deze eigendommen van HollandBier te verpanden of op andere wijze te bezwaren.
10.2  De koper/huurder geeft bij het sluiten van de overeenkomst als in artikel     
 4.1 van deze voorwaarden, uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk    
 toestemming aan HollandBier of een aan te stellen derde om, in alle gevallen   waarin HollandBier zijn zogenaamde eigendomsrechten wil uitoefen, al die  plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en deze eigendommen mee te nemen.
10.3 De koper/huurder is verplicht zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden HollandBier op de hoogte stellen, indien derden beslag leggen op de goederen die onder het eigendomsrecht van HollandBier vallen.


11 Privacy

11.1 De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door HollandBier nageleefd.  Koper/huurder heeft altijd de mogelijkheid zijn/haar gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit is mogelijk voor de wederpartij door in te loggen op de website en te klikken op het Mijn gegevens deel van de website.
11.2 HollandBier zal de door koper/huurder verstrekte gegevens opnemen in een  
bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van Koper/huurder en zolang bewaard worden als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling. Er zullen geen gegevens aan derden worden doorgegeven waar de privacy van koper/huurder in het geding komt.


12 Toepasselijk recht

12.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen HollandBier en de koper/huurder is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Nederlands Arbitrage Instituut of, indien HollandBier daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van HollandBier of de koper/huurder.
De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal. Het scheidsgerecht beslist naar de regelen des rechts.